Eli Göndör

När Gud förbjuder

Kammarrättens beslut i Sundsvall att ge tre leastadianska flickor rätt att slippa skolans dansundervisning har föranlett debatt. Dels strider beslutet mot skolans och förvaltningsrättens tidigare beslut som sagt nej till föräldrarnas begäran om att befria flickorna från dansundervisningen; dels ifrågasätts huruvida det är rimligt att religiösa föreställningar ska reglera elevers närvaro skolan. På bloggen Kristen opinion lyfter Annika Borg fram ytterligare ett perspektiv. Hon menar att det just är flickor som i religiösa sammanhang begränsas av sina föräldrar. Därmed konstruerar hon också en dikotomi mellan å ena sidan barnens och å andra sidan föräldrarnas eventuella intresse. Framför allt i frågor om religionsutövning används just den konstruktionen som argument för religionens eventuellt negativa konsekvenser på barns utbildning och förståelse av omvärlden.

 Diskussionen om huruvida de leastadianska flickorna ska delta i skolans dansundervisning illustrerar egentligen bara frågan om var gränsen ska gå för myndighetsutövning.

 På DNs ledarsida 28 juli diskuteras effekterna av det franska förbudet mot att bära burka, den heltäckande dräkten. Argumenten för förbudet hävdar att kriminaliseringen stärker kvinnors rättigheter i Frankrike. Samtidigt är det inte omöjligt att burkan på grund av förbudet förvandlas till en frihetssymbol, som det uttrycks i DN, ”ett svart finger i tyg som riktas mot makten.”

 Att olika former av religionsutövning eller religiös fostran kan ha en begränsande effekt på barns utveckling är det ingen tvekan om. Samtidigt är all uppfostran i någon mening begränsande i och med att den som uppfostrar eller utbildar väljer vilken information som ska förmedlas till barnet. Ty den som fostrar, utbildar eller med moraliska anspråk vill sätta sin prägel samhällsordningen, har också idéer om vad som bör tillåtas eller förbjudas. Idén om det könsneutrala samhället drivs i jämlikhetens och rättvisans namn med hen som förbild. Det är svårt att inte se något både religiöst och intolerant i företeelsen så som den utövas i vissa omgivningar. För att inte tala om hur lite vi vet om konsekvenserna av könsneutralitet för barns självbild och självkänsla på sikt.

De som med jämna mellanrum rycker ut för att skydda kvinnor eller barn från religion gör det inte sällan i eget intresse. Skyddet av just barn anses därtill ofta kunna uppnås genom att begränsa föräldrarnas inflytande på deras uppfostran. Men det finns inget som säger att religiösa föräldrar skulle ha sämre förutsättningar att uppfostra sina barn på grund av sin religiösa övertygelse än myndigheter. Uppenbart är dessutom att de som ofta med ett högt moraliskt patos påstår sig skydda kvinnor eller barn därigenom gör sig immuna mot kritik.

 Balansgången är svår mellan vars och ens skyldighet att bekämpa förtryck och varje individs rätt till integritet och självbestämmande. Dessutom efterfrågas ofta myndighetsutövning eller politiska åtgärder som alternativ, samtidigt som få vill återvända till det Myrdalska idealet.

 Det är olyckligt när religionsutövning ges särskilda rättigheter. Inte minst för att det inbjuder till nya krav på religiös särbehandling som kan leda till i princip vad som helst. Det är heller ingen tvekan om att burka är ett klädesplagg som både kan förtrycka och begränsa kvinnor.

Men så länge som politiker inte förstår att begränsa sin maktutövning är de förutbestämda att fatta beslut som kommer upplevas som kränkningar av individers integritet och rätt till självbestämmande. Begränsningar å andra sidan av politikers svängrum skulle exempelvis utöka förutsättningar för hemundervisning. Om inte annat skulle ett sådant alternativ ge var och en möjligheten att efter eget förstånd utbilda sina barn i enlighet med de villkor och målsättningar som lagstiftaren anser måste uppnås. Dessutom finns det definitivt fog för uppfattningen att burka är ett sätt att förtrycka och begränsa kvinnor. Med det skrivet är det trots allt orimligt att låta politiker avgöra hur folk ska klä sig på gator och torg.

 

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln